Select Page

Onze privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.peeko.online te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze diensten

Als persoon of organisastie kunt je gebruik maken van onze dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam contactpersoon
(Zakelijk) e-mailadres
Betaalgegevens
Factuurgegevens

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze website (peeko.online) kun je een bestelling plaatsen of een proefversie aanvragen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst of trial aangaat, laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te handelen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(Zakelijk) e-mailadres
Betaalgegevens
IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van website verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk statistisch onderzoek doen en onze website verbeteren.

Contact

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail, het contactformulier of via de chatfunctie.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
(Zakelijk) e-mailadres
(Zakelijk) telefoonnummer
Organisatienaam (optioneel)
Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat jij tevreden bent met onze reactie.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Inernetfilter.online deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
je hier toestemming voor geeft;
wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

Cookie leveranciers
IT-leveranciers en -dienstverleners
Ons gehost platform
Online tools voor examinering en evaluatie
Bezorgdienst
Betaling dienstverleners (en incassobureau)

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Peeko.online jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Peeko.online doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

.